Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Версия: 09.05.2018 г.
Политиката за поверителност, обявена в настоящата Декларация за поверителност, касае информацията, която се събира чрез Уеб сайта www.safe-home.bg ("Сайта"), управляван от търговското дружество "КЕЙ СЪРВИС" ООД (наричано по-долу само "Кей Сървис" или "Дружеството"), с ЕИК: 201241294, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,                       ул. "Копривките" № 13а; телефони за връзка: 0700 20911; 0887/ 020911; 0884/ 866824; +359 32642550; електронна поща: mail@safe-home.bg.
Използвайки Сайта, Вие споделяте с Дружеството лична информация, а тази Политика за поверителност има за цел да Ви обясни: какви данни събираме и защо; как обработваме събраната информация; какви са Вашите права и възможностите за избор, с които разполагате, включително как да осъществявате достъп до информацията си и да я актуализирате.                 Поради това Ви молим  да отделите време и да се запознаете внимателно с Декларацията ни, а  в случай че имате въпроси – да се свържете с нас.
Ние уважаваме поверителността на личната Ви информация и сигурността на данните, които сте ни предоставили е много важна за нас. Ето защо защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
 
"Кей Сървис" събира и обработва лични данни само при спазване изискванията на местното и европейското законодателство.
 
Как и каква информация събираме
 
Информация,  която Вие ни предоставяте
В случай, че сте избрали да се регистрирате в нашия Уеб сайт и/или да направите             поръчка/запитване за доставка на предлагана чрез Сайта стока, без  да имате регистриран профил, се изисква да предоставите някои лични данни, като: име(на), телефонен номер, e-mail, адрес  и евентуално друга лична информация според спецификата на ползваната електронна услуга или на Вашата поръчка/запитване. Събраната информация се обработва от "Кей  Сървис" ООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас поръчки/запитвания  и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.
За да разгледате Сайта или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му, не е необходима регистрация и не се изисква да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация. Въпреки това, ако доброволно и съзнателно ни предоставите свои персонални данни, като например име и адрес с искане за контакт, то ние ще използваме тази информация в отговор на запитването или на въпроса Ви и за целите на комуникацията с Вас, при пълно зачитане неприкосновеността на личния живот и поверителността на Вашите личните данни. 
 
Информация,  която получаваме при използване на Сайта ни от Ваша страна
По време на посещението на нашия Уеб сайт определени общи данни се съхраняват автоматично на нашите сървъри за управлението на системи, статистически цели или за създаване на резервни копия. Такива данни включват името на Вашия интернет доставчик,  IP адрес, използван за свързване на компютъра в Инетернет; версията на софтуера на уеб браузъра; операционната система, използвана за достъп до нашия Сайт; уеб сайтът, използван за достъп до Сайта ни; други сайтове, посетени, докато навигирате по нашия Сайт; когато е приложимо, ключовите думи, използвани за намиране на нашия Уеб сайт; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти, с цел да създава функции, като например "Най-продавани"; визуализирани или търсени продукти.
Ние използваме тази данни, за да анализираме кои секции от Сайта ни представляват най-голям интерес за посетителите му, с цел да подобрим съдържането и да направим нашия Уеб сайт по-добър и по-удобен за ползване, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.
Също така може да използваме данни за браузъра, като "бисквитки" (cookie) или други подобни данни, събрани чрез определени части на Сайта за подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами.
 
Как и защо използваме събраната информация
 
"Кей  Сървис" ООД използва идентификационните Ви данни и други лични данни, преди всичко за да предостави заявените от Вас продукти и услуги. Вашите данните и лична информация се използват от Дружеството за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникация с Вас относно поръчки, продукти, услуги, промоционални оферти.
Също така "Кей Сървис" използва тези данни и информация за подобрение на Уеб сайта си и предлаганите чрез него електронни услуги, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Сайта.
Дружеството запазва всякаква информация, предоставена на Сайта от неговите посетителите и ползватели.
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия профил,  за търсене на продукти в Сайта, когато осъществявате поръчки, правите запитвания или изпращате съобщения, когато попълвате формуляр.
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
 
Използване на данните за изпълнение на договори или в рамките на преддоговорни отношения
За да може Дружеството да изпълнява своите договорни и преддоговорни задължения, както и да се ползва от правата си по сключени с Вас договори, обработката на данните Ви се извършват с цел:
• установяване самоличността на ползвателя/клиента;
• управление и изпълнение на подадени поръчки за продукти или услуги, изпълнение на сключени договори за покупко-продажба на стоки;
• изготвяне и изпращане на фактура за закупени стоки;
• събиране на дължими към Дружеството суми;
• извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
• осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на закупени от Вас стоки чрез Сайта ни;
• изпращане на стоки и документи чрез куриерски услуги;
• обслужване на отказ от сделка или на рекламация;
• изпращане на уведомления за всичко, свързано с продуктите и електронните услуги, които ползвате при нас, включително изпращане на известия за проблеми или грешки;
• изпращане на отговори по подадени от Вас молби, жалби, предложения;
• осигуряване техническото обслужване на Сайта и предоставяните чрез него електронни услуги;
• осигуравяне и защита сигурността на Сайта;
• установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с Общите условия за ползване на Сайта ни;
• изготвяне на обобщени вътрешни статистики за нашите продажби, ползваните посредством  Сайта ни електронни услуги и клиентските предпочитания, с оглед подобряване съдържанието и структурата на Сайта, създаване на нови характеристики, елементи, промоции, въвеждане на допълнитени услуги.
 
Използване на данните за изпълнение на нормативни задължения
"Кей  Сървис" ООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да изпълнени задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуа- лен кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
• удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
 
Използване на данните след Ваше съгласие
В някои случаи обработваме личните Ви данни само след Вашето предварително писмено съгласие и за конкретните цели, посочени в него, извън целите, изброени по-горе в настоящата Политика. Ако ни предоставите съответното съгласие, то до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения помежду ни можем:
• да изготвяме подходящи за Вас предложения относно наши стоки и/или услуги, като извършваме анализ на Вашите продуктови предпочитания;
• изготвяме подходящи за Вас предложения относно стоки и/или услуги от партньори на "Кей Сървис", като обработваме Ваши основни лични данни (имена, пол, адрес) и данни за закупувани чрез Сайта ни продукти.
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето му няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на "Кей Сървис" ООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни относно така посочените цели,  Дружеството няма да използва личните Ви данни и информация за тези цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички предлагани от нас продукти и услуги, които ползвате.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да ни уведомите с имейл или писмо на посочените в Сайта ни данни за контакт.
   Обработка на анонимизирани данни
Ние обработваме Вашите данни и за статически цели, тоест за вътрешни анализи, в които резултатите са само обобщаващи, а данните са анонимни – например, за да извлечем информация за тенденции и статистически показатели относно големи групи хора във връзка с търсенето и реализацията на предлагани от нас стоки, в това число по периоди,  географски райони или населени места. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
 
Какви данни обработваме
 
Данни за идентификация:
име (имена), единен граждански номер или личен номар на чужденец, постоянен адрес.
 
Други данни:
• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
- електронна поща, писма, информация за поръчките/запитванията Ви и Ваши искания за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
- Ваши въпроси, мнения, препоръки и друга обратна информация, която получаваме от Вас;
- други лични данни и данни за контакт (пол, възрастова група, адрес за контакт, електронен адрес, телефонен номер);
- предпочитания за електронните услуги, които предоставяме и стоките, които Ви предлагаме чрез Сайта си;
- информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията Ви,  направени към "Кей Сървис";
• друга информация като:
- данни, предоставяни през Сайта на Дружеството;
- информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на Уеб сайта ни;
- други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с "Кей Сървис" и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да Ви представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в Сайта).
Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на стоки и услуги, за заплащане за закупени продукти, за изпълнение на Ваши поръчки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, обработката е задължителна за изпълнението на посочените цели. Без тези данни не бихме могли да Ви предоставяме съответните стоки/услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.
Сайтът www.safe-home.bg не събира преднамерено никакви лични данни за лица на възраст под 18 години. 
 
Как защитаваме личните Ви данни
За да обезпечи сигурността при обработка, пренос и съхраненине на Вашите данни, "Кей Сървис" прилага необходимите технически и организационни мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.).
Личната информация на посетителите и ползвателите на този Сайт се съхранява в наши мрежи за сигурност, където достъпът е ограничен само до определени служители и партньори, имащи право на достъп до тези системи.
На местата, където въвеждате данни, ние работим със стандартна система за криптиране "Secure Socket Layer" (SSL). Информацията се съхраняват в бази данни, които са защитени срещу непозволен достъп чрез софтуер за защита и защитни стени. Винаги, когато вашият браузър покаже символ на затворен катинар в долната част на екрана, или подобна икона/осветен уеб адрес в различен браузър, това показва, че вашите данни са били прехвърлени в криптиран формат.
Ако SSL сертификатът не е наличен по технически причини, се появява страница за грешка, за да гарантира, че при никакви обстоятелства вашите данни не се прехвърлят без криптиране.
 
Кога изтриваме Вашите лични данни
След прекратяване на сключен помежду ни договор по правило прекратяваме използването на личните Ви данни за целите, свързани с договорното правоотношение, но не ги изтриваме преди изтичането на две години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството относно съхранение и обработка на счетоводни данни (единадесет години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (пет години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи             и др. основания, предвидени в действащото законодателство (пет години).
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани, като анонимизирането представлява алтернатива на изтриване на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи, т.е. елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение да бъдат изтрити, тъй като те не представляват лични данни.
Независимо от горепосочените срокове, "Кей Сървис" ООД няма да пристъпи към изтриване или анонимизиране на личните Ви данни, ако те са необходими за висящо досъдебно производство, съдебно производство, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред Дружеството.
 
Кога и защо предоставяме лични данни на трети лица
Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на данните Ви, като се стремим да осъществяваме строг контрол за запазване конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.
Лични данни предоставяме, на следните категории получатели (администратори на лични данни), доколкото това е необходимо за извършване на определени дейности и изпълнението на конкретни задължения:
• служители на "Кей Сървис" ООД, който действат като негови представители при продажбата на стоки и изпълнение на свързаните с това  задължения, включително при: уточняване на подробности около направени от Вас поръчки/запитвания, начин за доставка на поръчана стока и нейното заплащане; проверка за извършени от Вас банкови плащания в полза на Дружеството; попълване на необходими документи за транспортиране и доставка на поръчана стока; издаване на фактура и гаранционна карта за закупен продукт;
• служители на "Кей Сървис" ООД, който действат като негови представители при отговор по конкретно Ваше искане, например за предявяване на рекламация, за изтриване на лични данни и др.;
• лица, наети от "Кей Сървис" на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
• банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
• куриерски, превозни и спедиторски фирми във връзка с осъществавяне доставка на стоките и плащания чрез наложен платеж;
• пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
• сервизни центрове във връзка с ремонт на стока, която сте закупили от Дружеството;
• служители на "Кей Сървис" и/или други лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за функциониране Сайта на Дружеството, както  и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка и др.;
• доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
• служители на "Кей Сървис" и/или други лица, които по възлагане извършват дейности по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
• лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, в това число IT специалисти, счетоводни кантори, одитори, адвокати (адвокатски дружества);
• съдебни изпълнители, във връзка със събиране на непогасени Ваши задължения към Дружеството;
• дружества, които събират и/или обезпечават вземанията, за събиране на непогасени Ваши задължения към Дружеството;
• цесионери – страна по договори за цесия, с които "Кей Сървис" е прехвърлило (продало) Ваши непогасени задължения към Дружеството;
• органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
• компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, например:  съдилища, прокуратура, данъчни органи, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществения ред.
 
Какви са Вашите права във връзка с обработката на личните Ви данни
 
Вие имате право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “Кей Сървис” ООД; право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни; право да възразявате срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; право да бъдете уведомени, преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване; право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
 
Право на информация
Имате право да поискате:
• информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на обработването, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
 
Право на корекция
В случай че обработваме непълни или грешни Ваши данни, имате право по всяко време да поискате:
• да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
• да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 
Право на възражение
Имате право по всяко време:
• да възразите срещу обработването на личните Ви данни, при наличие на законово основание за това и когато Вашето възражение е основателно, личните Ви данни като физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
• да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
 
Право на ограничаване на обработването /приложимо след 25.05.2018 г./
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, когато:
• оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
• повече нямаме нужда от тези данни за определената цел, с оглед на която са събрани, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;   
 • сте подали възражение за обработването на данните, очаквайки проверка дали основанията на администратора са законни.
 
Право на преносимост на данни /приложимо след 25.05.2018 г./
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни поверили,                          в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработването се извършва автоматично и обработваме данните съгласно договора, въз основа на декларацията Ви за съгласие, която може да бъде оттеглена, или въз основа на договорно задължение.
 
Право на жалба /приложимо след 25.05.2018 г./
Ако считате, че при обработването на Вашите лични данни нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Назависимо от това имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, а след 25.05.2018 г. ще разполагате и с възможността да подадете жалба пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз.
 
Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:
• Форма за регистрация, подробна информация относно която се съдържа в Общите условия за ползване на Сайта;
• Форма за контакт, чрез която се обслужват запитвания и поръчки от ползватели на Сайта и/или регистрирани в Сайта клиенти;
• Имейл /електронен адрес/.
 
 Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:
• идентификация на Вашите запитвания/поръчки,  подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;
• идентификация и обработка на направени от Вас поръчки през електронния магазин;
• абониране и идентификация при провеждане на онлайн кампании;
• изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на Дружеството, в случай че сте се абонирали за електронен бюлетин.
 
Ако искате да упражните правото си на достъп до личните Ви данни, да ги коригирате, да възразите срещу обработването им, да ограничите ползването им или да поискате тяхната преносимост, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин, като подадете съответното заявление.
Заявленията с горните искания се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, снабдено с нотариално заверено пълномощно.
Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Ние се произнасяме по Вашето искане с положителен или отрицателен мотивиран отговор не по-късно от 30 /тридесет/ дни от получаване на искането Ви.
 
Информация, събирана чрез "бисквитки"
 
   Използване на "бисквитки"
"Бисквитките" са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез уеб браузъра на Вашето крайно устройство (компютър), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на "бисквитките" е да правят ползвателя разпознаваем, когато той се завръща отново на уеб сайта. Някои "бисквитки" имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват поведението на ползвателя и да улесняват същия при ползването на сайта; да подпомагат мерките за сигурност и идентифицирането на някои измамни дейности.
Допълнителна информация за това как функционират "бисквитките" ще намерите в рубриката ни "Бисквитки".
 
Как се използват "бисквитки" на този Уеб сайт
Ние използваме "бисквитки" предимно с цел улесняване  ползваемостта на Сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват лични данни, тоест  чрез "бисквитките" на Сайта "Кей Сървис" не може да Ви идентифицира като личност. Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уеб сайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на Сайта и ползваното съдържание.
 
Какви "бисквитки" се използват на този Уеб сайт
Ние използваме три типа "бисквитки": сесийни, постоянни и бисквитки на трета страна.
Сесийни "бисквитки"
Този тип "бисквитки" Ви улеснява в ползването на Сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте разгледали, кои страници на Сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези "бисквитки" не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уеб сайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на Сайта, как вие сте достигнали до Уеб сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през нашия Уеб сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид "бисквитки" варира според конкретното им предназначение.
"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уеб сайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, уебсайтове на наши партньори и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство "бисквитки" от конкретните  уеб сайтове. Именно тези "бисквитки" представляват "бисквитки на трети страни", като "Кей Сървис" няма контрол върху генерирането и управлението им. Затова Ви съветваме да потърсите информация за тях и начина им на управление на  уеб сайтовете на съответните трети страни.
 
Как можете да управлявате използването на "бисквитки" от този Уеб сайт
Всички браузъри позволяват управлението на "бисквитки" от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на "бисквитки", да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на "бисквитки" преди да инициирате посещение на Сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на "бисквитки" може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уеб сайт, а оттам и върху Вашите възможности за използването му.
 
Изключване или блокиране на "бисквитки"
Контролирането, изключването или блокирането на "бисквитките" се управлява от настройките на Вашия браузър. В рубриката ни "Бисквитки" ще намерите помощна информация за това как се извършва контрола на "бисквитки" в различните видове браузъри.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на "бисквитките". Тези настройки се намират по принцип в "опции" или в менюто "предпочитани" на съответния браузър. За да откриете тези настройки, можете да използвате също и линковете по-долу или да използвате опцията "помощ" на браузъра си за повече детайли.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
За настройка на "бисквитките" от трети лица можете да използвате този уеб сайт:
http://www.youronlinechoices.com/bg/
Ако искате да откриете повече информация за "бисквитките" и тяхната употребява, Ви  препоръчваме следните линкове:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/bg/
 
Следва да имате предвид, че пълната забрана за  използването на всички "бисквитки" може да рефлектира върху функционалното представяне на Сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.
 
Всички "бисквитки", които се ползват на нашия Уеб сайт, се заличават/изтриват автоматично след определен период от време, който варира до 365 дни според предназначението на конкретната "бисквитка".
 
Препоръки за сигурност при използването на Сайта
Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления /записи/ и фалшиви данни. В тази връзка "Кей Сървис" си запазва правото да откаже на всеки ползвател достъп до Сайта, да закрие профил или да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки.
Настоятелно Ви съветваме да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви профил. По този начин, при всеки достъп/използване на Сайта посредством Вашия профил (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за                всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този профил. Чрез влизането/използването на Сайта, ползвателите/клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата им няма да бъде разкрита  от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия профил, веднага ни информирайте!
Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до вашия профил.
Избягвайте използването на същата парола за различни профили!
Ако ползвате обществен  компютър (например в Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от профила си, преди да изключите компютъра!
Често сменяйте паролата си!
Не разгласявайте лична информация!
Имайте предвид, че "Кей Сървис" няма да изисква по телефона или по имейл да разкриете паролата си за използване на Сайта или данните от Вашата банкова сметка. Всяко подобно искане трябва да бъде игнорирано! Ако някой отправи към Вас подобно искане, Ви молим незабавно да се обърнете към нас.
Идентифицирайте фалшивите имейли! Автентичните имейли на "Кей Сървис" са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на "@safe-home.bg" и "@locks.bg". Не са автентични имейли от "Кей Сървис" тези, които изискват информация за Вашата парола, банковата Ви сметка или данни за дебитната/кредитната Ви карта.
Някои фалшиви съобщения могат да съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от "Кей Сървис" ООД (а сайтовете на Дружеството са с URL: https://www.safe-home.bg и https://www.locks.bg).
 
Изменения на политиката за поверителност
Настоящата Политика може да бъде изменена с цел съобразяване на промени в нормативната уредба и прилагане на технически по-актуални мерки за защита. При извършване на съществени промени, те ще бъдат публикувани на Сайта ни. В тази връзка Ви приканваме редовно да преглеждате текущия вариант на Политиката за поверителност.